Zapraszamy na niezwykły cykl spotkań z Przemkiem, które bazują na treściach z jego bestsellerowej serii „Szkoła bohaterek i bohaterów”.  Więcej »

Przemek Staroń

Szkoła Bohaterek i Bohaterów

Szukaj
Close this search box.

Regulamin zajęć

Fakultet Bohaterek i Bohaterów

Spis treści
  Add a header to begin generating the table of contents

  I – Postanowienia ogólne

  1. Zajęcia „Fakultet Bohaterek i Bohaterów” – zwane w dalszej części Regulaminu Zajęciami - są realizowane przez Przemysława Staronia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą – „Przemysław Staroń Szkolenia, Warsztaty, Coaching”
   z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Al. Grunwaldzkiej 203/2, NIP 6692359587, zwanego dalej Organizatorem.
  2. Zajęcia są prowadzone w pełni w formie on-line poprzez stosowny komunikator i/lub w inny sposób, wskazany w trakcie trwania Zajęć przez Prowadzących.
  3. Zajęcia mają na celu między innymi profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia psychicznego.
  4. Zajęcia są skierowane do Uczestników - tj. Młodzieży podlegającej obowiązkowi nauki, w wieku 14 do 18 lat. Za zgodą Organizatora w Zajęciach mogą udział wziąć również Uczestnicy w innym wieku.
  5. Czynności prawne związane z zapisem oraz uczestnictwem Uczestników niepełnoletnich dokonują ich Opiekunowie Prawni. Pełnoletni Uczestnicy mogą dokonywać czynności prawnych związanych z zapisem oraz uczestnictwem osobiście.

  II – Zapis na zajęcia i odpłatność za udział

  1. Zapisy na Zajęcia odbywają się poprzez stronę www.szkolastaronia.pl oraz wskazane przez Organizatora dodatkowe formularze i/lub narzędzia.
  2. Opłata za zajęcia jest zależna od wybranej formy uczestnictwa i jest potwierdzona poprzez wiadomość e‑mail wysyłaną z adresu wskazanego jako kontaktowy ze strony Organizatora.
  3. Uiszczenie opłaty jest wymagane przed rozpoczęciem pierwszego Webinaru w ramach Zajęć i jest niezbędne do dopuszczenia Uczestnika do udziału w Zajęciach.
  4. Opłata jest w formie ryczałtu i obejmuje całościowe Uczestnictwo w module lub semestrze. Nie podlega ona zwrotowi za niewykorzystane Zajęcia, poza sytuacjami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.

  III – Uczestnictwo w zajęciach

  1. W Zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako Uczestnicy. Uczestnik nie może odstępować udziału w Zajęciach osobom trzecim.
  2. Uczestnik jest zachęcany do aktywnego udziału w Zajęciach, jednak nie jest do niego zmuszony. Każdy Uczestnik ma prawo uczestnictwa we własny sposób, o ile nie zakłóca on pracy Organizatora oraz innych Uczestników.
  3. Uczestnik ma prawo do wygłaszania własnych opinii i poglądów, o ile nie są one, lub sposób ich wygłaszania, w sprzeczności z przepisami prawa, kulturą i etyką.
  4. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego uczestnictwa w Zajęciach.
  5. Uczestnik zobowiązuje się do nierozpowszechniania otrzymanych materiałów w celach zarobkowych lub w sposób narażający Organizatora na stratę .
  6. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu skutkować będzie skreśleniem z listy Uczestników Zajęć bez możliwości uzyskania zwrotu Opłaty za uczestnictwo.
  7. Uczestnik lub Opiekun Prawny na własny koszt i we własnym zakresie zapewnia sprzęt oraz dostęp do Internetu umożliwiające uczestnictwo w Zajęciach i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe funkcjonowanie.
  8. Uczestnik bierze udział w zajęciach online na własną odpowiedzialność.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników, powstałe na skutek niewłaściwego zachowania, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa lub nieprzestrzegania ewentualnych zaleceń lekarskich.
  10. Opiekunowie prawni są odpowiedzialni za niepełnoletnich Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestników w trakcie zajęć.
  11. Uczestnik, po dokonaniu zapisu i po zaksięgowaniu przez Organizatora Opłaty, otrzyma na wskazany przez siebie lub Opiekuna adres e‑mail z instrukcjami i linkami do udziału w zajęciach.
  12. Organizator oświadcza, że Warsztaty będą odbywały się w grupach nie większych niż 12 Uczestników.
  13. W przypadku uczestnictwa mniej niż 7 Uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do niezawiązania grupy lub do rozwiązania grupy po rozpoczęciu Zajęć. W takim przypadku pozostali Uczestnicy będą mogli przenieść się do innej grupy lub otrzymać zwrot Opłaty w proporcji = Zajęcia anulowane / Zajęcia przeprowadzone.
  14. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Uczestników lub Organizatora Zajęcia nie odbędą się i nie istnieje możliwość ich odrobienia, Uczestnicy będą mogli otrzymać zwrot Opłaty w proporcji = Zajęcia anulowane / Zajęcia przeprowadzone.
  15. Uczestnik może zrezygnować z Zajęć do momentu rozpoczęcia pierwszych Warsztatów. Uczestnik lub Opiekun zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora w formie wiadomości e‑mail wysłanej na adres [email protected]. W takim przypadku przyznany zostanie Zwrot Opłaty w proporcji = Zajęcia zrezygnowane / Zajęcia przeprowadzone.
  16. Rezygnacja z uczestnictwa nie zwalnia Uczestnika lub Opiekuna od obowiązku uregulowania zaległych opłat, zgodnie z postanowieniami ust. 15 powyżej.
  17. Zwrot Opłaty nastąpi niezwłocznie i w formie, w jakiej jej dokonano.

  IV – Zgoda na nagrywanie oraz zakres nagrywania

  1. Zakres nagrywania Webinarów 
   1. Organizator będzie nagrywał Webinary do celów późniejszego udostępnienia Uczestnikom.
   2. Celem nagrania Webinaru jest umożliwienie Uczestnikom na ponowne zaznajomienie się z materiałem lub jego obejrzenie w przypadku nieobecności.
   3. Webinary będą dostępne przez okres 7 dni kalendarzowych od dnia ich przeprowadzenia.
   4. Dostęp do nagrania będzie ograniczony i tylko Uczestnicy Zajęć oraz ich Opiekunowie będą mieli możliwość odtworzenia nagrania.
   5. Uczestnicy oraz ich Opiekunowie nie mogą udostępniać osobom trzecim ani upubliczniać w jakiejkolwiek formie jakiegokolwiek fragmentu nagrania.
  2. Zakres nagrywania Warsztatów 
   1. Organizator nie będzie nagrywał Warsztatów.
  3. Uczestnik lub Opiekun Uczestnika niepełnoletniego, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, wyrażają zgodę na utrwalenie wizerunku w formie audiowizualnej w zakresie jego uczestnictwa w Warsztatach.
  4. Uczestnik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia kanału audio lub wideo i uczestniczyć w ograniczonym zakresie.
  5. Uczestnik nie może robić zdjęć, nagrywać filmów, ani w żaden sposób utrwalać, kopiować, a szczególnie upubliczniać jakiejkolwiek formy zapisu z odbywających się Zajęć.

  V – Polityka prywatności oraz RODO

  1. Polityka prywatności oraz RODO znajdują się na stronie https://szkolastaronia.pl/polityka-prywatnosci/
  2. Uczestnik lub Opiekun Uczestnika niepełnoletniego poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz uczestnictwo w Zajęciach akceptuje politykę RODO.

  VI – Postanowienia końcowe

  1. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, obowiązujących przepisów prawa oraz stosować się do poleceń wydawanych przez Organizatora w trakcie Zajęć.
  2. Dane kontaktowe ze strony Organizatora to: 
   1. Adres e‑mail: [email protected]
   2. Numer telefonu: 784–075-026

  Adres do korespondencji: Centrum Rozwoju Jump – Jędrzej Sołowij
  Al. Grunwaldzkiej 203/2,
  80–266 Gdańsk

  Scroll to Top
  Przewiń do góry